โปรแกรม FAST TRACKRetail Management Trainee (RMT)


สถานะ: เปิดอยู่
Operation Management (OMT)


สถานะ: เปิดอยู่
Management Associate (MA)


สถานะ: เปิดลงเทียนสมัครเดือนมกราคม 2021

โครงการ ผู้จัดการฝึกหัด

โปรแกรม FAST TRACK

  • Retail Management Trainee (RMT)                  

    สถานะ: เปิดอยู่

  • Operation Management (OMT)                        

    สถานะ: เปิดอยู่

  • Management Associate (MA)            

    สถานะ: เปิดลงเทียนสมัครเดือนมกราคม 2021

  • โครงการ ผู้จัดการฝึกหัด