โครงการทุนทวิภาคีและโครงการฝึกงาน

คือโครงการที่กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อเทคโนโลยี พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนในสถาบันการศึกษา พร้อมได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ อีกมากมายจากการเป็นสมาชิกของครอบครัวเซ็นทรัลกรุ๊ป

โครงการทุนทวิภาคี โครงการฝึกงาน
โครงการทุนทวิภาคีและโครงการฝึกงาน

คือโครงการที่กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อเทคโนโลยี พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนในสถาบันการศึกษา พร้อมได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ อีกมากมายจากการเป็นสมาชิกของครอบครัวเซ็นทรัลกรุ๊ป

โครงการทุนทวิภาคี โครงการฝึกงาน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

โครงการความร่วมมือระหว่างเซ็นทรัลรีเทลฯ สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ กว่า 100 แห่ง และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ที่รู้จักกันในชื่ออีกหนึ่งว่า “โครงการ 3ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันและอนาคต พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงควบคู่กับการเรียนในสถาบันการศึกษา พร้อมได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย ตลอดจนการดูแลที่อบอุ่นของครอบครัวเซ็นทรัลรีเทลฯ

กันยายน 2565– เมษายน 2566

• รูปแบบที่ 1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช.3 หรือเทียบเท่า

เรียนผ่านระบบออนไลน์ / E – Learning
ควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รับทุนการศึกษาตั้งแต่ ปวส.1

• รูปแบบที่ 2 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)

เรียน ปวส. 1 ที่สถาบันการศึกษา และ ปวส.2 เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รับทุนการศึกษาตั้งแต่ ปวส.2

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รูปแบบ


 • • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • • ไม่มีกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • • มีใจรักงานบริการ อดทน พร้อมที่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • • สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาการรับทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 1


 • • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช.3 หรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดก็ได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 2


 • • กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)
 • • ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • • เบี้ยเลี้ยงในวันทำงาน (*ขึ้นอยู่กับสถานที่และบริษัทที่ปฏิบัติงาน)
 • • เงินช่วยเหลือค่าที่พัก *เฉพาะกรณีที่มีการย้ายภูมิลำเนาเท่านั้นขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าปฏิบัติงาน
 • • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • • ค่ารักษาพยาบาล
 • • รายได้อื่นๆ เพิ่มเติมตามตำแหน่งงาน เช่น ค่าคอมมิชชั่น / ค่านั่งเครื่อง cashier
 • • ชุดทำงาน 3 ชุด/ปี
 • • โบนัส และการปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • • ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 • • การอบรมพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ
 • • ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด หลังสำเร็จการศึกษาบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำทันที
 • • อื่นๆ ตามแต่ละบริษัทพิจารณาเพิ่มเติม

ตำแหน่งงานและลักษณะงานที่เข้าฝึกปฏิบัติ


 • • พนักงานขายหน้าร้านและออนไลน์ (Sale Staff)
 • • พนักงานแคชเชียร์ (Cashier)
 • • พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service)
 • • พนักงานจัดเรียง/เติมสินค้า
 • • พนักงานคลังสินค้า
 • • พนักงานครัว (เบอเกอรี่, เสิร์ฟ, ครัวร้อน, บาริสต้า, ผู้ช่วยเชฟ)
 • • ช่างซ่อมบำรุงรักษา, ช่างไฟฟ้า (*เฉพาะผู้ที่ศึกษาในสายวิชาช่างไฟฟ้าหรือเกี่ยวข้องเท่านั้น)
ระดับปริญญาตรี

โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ระดับปริญญาตรี

กันยายน 2565 – พฤษภาคม 2566

โครงการความร่วมมือระหว่างเซ็นทรัลรีเทลฯ กับมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ในการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดรับกับธุรกิจโลกยุกคปัจจุบันและอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน และสามารถเติบโตขึ้นเป็นหัวหน้างานระดับต้นได้ ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงควบคู่กับการเรียนในสถาบันการศึกษา พร้อมได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย ตลอดจนการดูแลที่อบอุ่นของครอบครัวเซ็นทรัลรีเทลฯ

• รูปแบบที่ 1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

เรียนผ่านระบบออนไลน์ / E – Learning
ควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

• รูปแบบที่ 2 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4

เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการและรับทุนการศึกษาในปีสุดท้าย (1 ปี)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รูปแบบ


 • • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • • ไม่มีกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • • มีใจรักงานบริการ อดทน พร้อมที่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • • สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาการรับทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 1


 • • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดก็ได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 2


 • • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4
 • • ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • • เบี้ยเลี้ยงในวันทำงาน (*ขึ้นอยู่กับสถานที่และบริษัทที่ปฏิบัติงาน)
 • • เงินช่วยเหลือค่าที่พัก *เฉพาะกรณีที่มีการย้ายภูมิลำเนาเท่านั้นขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าปฏิบัติงาน
 • • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • • ค่ารักษาพยาบาล
 • • รายได้อื่นๆ เพิ่มเติมตามตำแหน่งงาน เช่น ค่าคอมมิชชั่น / ค่านั่งเครื่อง cashier
 • • ชุดทำงาน 3 ชุด/ปี
 • • โบนัส และการปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • • ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 • • การอบรมพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ
 • • ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด หลังสำเร็จการศึกษาบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำทันที
 • • อื่นๆ ตามแต่ละบริษัทพิจารณาเพิ่มเติม

ตำแหน่งงานและลักษณะงานที่เข้าฝึกปฏิบัติ


 • • พนักงานขายหน้าร้านและออนไลน์ (Sale Staff)
 • • พนักงานแคชเชียร์ (Cashier)
 • • พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service, Call Center)
 • • พนักงานแผนกความสวยความงาม (Beauty Therapist)
 • • พนักงานจัดเรียง/เติมสินค้า
 • • พนักงานคลังสินค้า
 • • พนักงานครัว (เบอเกอรี่, เสิร์ฟ, ครัวร้อน, บาริสต้า, ผู้ช่วยเชฟ)


ระดับปริญญาตรี

SMART GEN

เร็วๆนี้

 • • Business Development
 • • Information Technology
 • • Marketing
 • • Mechandising
 • • Operations
 • • Human Resources
 • • Data Analytics
 • • นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 • • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • • สามารถเข้าฝึกปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
 • • ค่าเบี้ยเลี้ยง *ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าฝึกปฏิบัติงานกำหนดไว้เท่านั้น
 • • ประกันอุบัติเหตุ
 • • กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

High Vocational Certificate

กันยายน 2565 - เมษายน 2566• รูปแบบที่ 1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช.3 หรือเทียบเท่า

เรียนผ่านระบบออนไลน์ / E – Learning
ควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รับทุนการศึกษาตั้งแต่ ปวส.1

• รูปแบบที่ 2 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)

เรียน ปวส. 1 ที่สถาบันการศึกษา และ ปวส.2 เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รับทุนการศึกษาตั้งแต่ ปวส.2

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รูปแบบ


 • • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • • ไม่มีกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • • มีใจรักงานบริการ อดทน พร้อมที่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • • สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาการรับทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 1


 • • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช.3 หรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดก็ได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 2


 • • กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)
 • • ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • • เบี้ยเลี้ยงในวันทำงาน (*ขึ้นอยู่กับสถานที่และบริษัทที่ปฏิบัติงาน)
 • • เงินช่วยเหลือค่าที่พัก *เฉพาะกรณีที่มีการย้ายภูมิลำเนาเท่านั้นขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าปฏิบัติงาน
 • • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • • ค่ารักษาพยาบาล
 • • รายได้อื่นๆ เพิ่มเติมตามตำแหน่งงาน เช่น ค่าคอมมิชชั่น / ค่านั่งเครื่อง cashier
 • • ชุดทำงาน 3 ชุด/ปี
 • • โบนัส และการปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • • ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 • • การอบรมพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ
 • • ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด หลังสำเร็จการศึกษาบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำทันที
 • • อื่นๆ ตามแต่ละบริษัทพิจารณาเพิ่มเติม
 • • พนักงานขายหน้าร้านและออนไลน์ (Sale Staff)
 • • พนักงานแคชเชียร์ (Cashier)
 • • พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service)
 • • พนักงานจัดเรียง/เติมสินค้า
 • • พนักงานคลังสินค้า
 • • พนักงานครัว (เบอเกอรี่, เสิร์ฟ, ครัวร้อน, บาริสต้า, ผู้ช่วยเชฟ)
 • • ช่างซ่อมบำรุงรักษา, ช่างไฟฟ้า (*เฉพาะผู้ที่ศึกษาในสายวิชาช่างไฟฟ้าหรือเกี่ยวข้องเท่านั้น)
ระดับปริญญาตรี

Bachelor’s Degree

กันยายน 2565 - พฤษภาคม 2566• รูปแบบที่ 1

เรียนผ่านระบบออนไลน์ / E – Learning
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 6 วัน/สัปดาห์

• รูปแบบที่ 2

เรียนที่สถานศึกษา 1 ปี และฝึกประสบการณ์ 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รูปแบบ


 • • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • • ไม่มีกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • • มีใจรักงานบริการ อดทน พร้อมที่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • • สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาการรับทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 1


 • • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดก็ได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 2


 • • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4
 • • ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • • เบี้ยเลี้ยงในวันทำงาน (*ขึ้นอยู่กับสถานที่และบริษัทที่ปฏิบัติงาน)
 • • เงินช่วยเหลือค่าที่พัก *เฉพาะกรณีที่มีการย้ายภูมิลำเนาเท่านั้นขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าปฏิบัติงาน
 • • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • • ค่ารักษาพยาบาล
 • • รายได้อื่นๆ เพิ่มเติมตามตำแหน่งงาน เช่น ค่าคอมมิชชั่น / ค่านั่งเครื่อง cashier
 • • ชุดทำงาน 3 ชุด/ปี
 • • โบนัส และการปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • • ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 • • การอบรมพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ
 • • ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด หลังสำเร็จการศึกษาบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำทันที
 • • อื่นๆ ตามแต่ละบริษัทพิจารณาเพิ่มเติม
 • • พนักงานขายหน้าร้านและออนไลน์ (Sale Staff)
 • • พนักงานแคชเชียร์ (Cashier)
 • • พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service, Call Center)
 • • พนักงานแผนกความสวยความงาม (Beauty Therapist)
 • • พนักงานจัดเรียง/เติมสินค้า
 • • พนักงานคลังสินค้า
 • • พนักงานครัว (เบอเกอรี่, เสิร์ฟ, ครัวร้อน, บาริสต้า, ผู้ช่วยเชฟ)


SMARTGEN

ระดับปริญญาตรี

To be opened

 • • Business Development
 • • Information Technology
 • • Marketing
 • • Mechandising
 • • Operations
 • • Human Resources
 • • Data Analytics

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ


 • • นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 • • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • • สามารถเข้าฝึกปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
 • • ค่าเบี้ยเลี้ยง *ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าฝึกปฏิบัติงานกำหนดไว้เท่านั้น
 • • ประกันอุบัติเหตุ
 • • กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
แกลอรี่