โครงการทุนทวิภาคีและโครงการฝึกงาน

คือโครงการที่กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อเทคโนโลยี พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนในสถาบันการศึกษา พร้อมได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ อีกมากมายจากการเป็นสมาชิกของครอบครัวเซ็นทรัลกรุ๊ป

โครงการทุนทวิภาคี โครงการฝึกงาน
โครงการทุนทวิภาคีและโครงการฝึกงาน

คือโครงการที่กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อเทคโนโลยี พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนในสถาบันการศึกษา พร้อมได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ อีกมากมายจากการเป็นสมาชิกของครอบครัวเซ็นทรัลกรุ๊ป

โครงการทุนทวิภาคี โครงการฝึกงาน

High Vocational Certificate

Dual Vocational Education (DVE)

โครงการความร่วมมือระหว่างเซ็นทรัลรีเทลฯ สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ กว่า 100 แห่ง และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ที่รู้จักกันในชื่ออีกหนึ่งว่า “โครงการ 3ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันและอนาคต พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงควบคู่กับการเรียนในสถาบันการศึกษา พร้อมได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย ตลอดจนการดูแลที่อบอุ่นของครอบครัวเซ็นทรัลรีเทลฯ

closed

• รูปแบบที่ 1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช.3 หรือเทียบเท่า

เรียนผ่านระบบออนไลน์ / E – Learning
ควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รับทุนการศึกษาตั้งแต่ ปวส.1

• รูปแบบที่ 2 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)

เรียน ปวส. 1 ที่สถาบันการศึกษา และ ปวส.2 เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รับทุนการศึกษาตั้งแต่ ปวส.2

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รูปแบบ


 • • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • • ไม่มีกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • • มีใจรักงานบริการ อดทน พร้อมที่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • • สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาการรับทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 1


 • • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช.3 หรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดก็ได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 2


 • • กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)
 • • ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • • เบี้ยเลี้ยงในวันทำงาน (*ขึ้นอยู่กับสถานที่และบริษัทที่ปฏิบัติงาน)
 • • เงินช่วยเหลือค่าที่พัก *เฉพาะกรณีที่มีการย้ายภูมิลำเนาเท่านั้นขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าปฏิบัติงาน
 • • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • • ค่ารักษาพยาบาล
 • • รายได้อื่นๆ เพิ่มเติมตามตำแหน่งงาน เช่น ค่าคอมมิชชั่น / ค่านั่งเครื่อง cashier
 • • ชุดทำงาน 3 ชุด/ปี
 • • โบนัส และการปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • • ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 • • การอบรมพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ
 • • ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด หลังสำเร็จการศึกษาบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำทันที
 • • อื่นๆ ตามแต่ละบริษัทพิจารณาเพิ่มเติม

ตำแหน่งงานและลักษณะงานที่เข้าฝึกปฏิบัติ


 • • พนักงานขายหน้าร้านและออนไลน์ (Sale Staff)
 • • พนักงานแคชเชียร์ (Cashier)
 • • พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service)
 • • พนักงานจัดเรียง/เติมสินค้า
 • • พนักงานคลังสินค้า
 • • พนักงานครัว (เบอเกอรี่, เสิร์ฟ, ครัวร้อน, บาริสต้า, ผู้ช่วยเชฟ)
 • • ช่างซ่อมบำรุงรักษา, ช่างไฟฟ้า (*เฉพาะผู้ที่ศึกษาในสายวิชาช่างไฟฟ้าหรือเกี่ยวข้องเท่านั้น)
Bachelor’s Degree

Bachelor’s Degree

Closed

โครงการความร่วมมือระหว่างเซ็นทรัลรีเทลฯ กับมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ในการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดรับกับธุรกิจโลกยุกคปัจจุบันและอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน และสามารถเติบโตขึ้นเป็นหัวหน้างานระดับต้นได้ ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงควบคู่กับการเรียนในสถาบันการศึกษา พร้อมได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย ตลอดจนการดูแลที่อบอุ่นของครอบครัวเซ็นทรัลรีเทลฯ

• รูปแบบที่ 1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

เรียนผ่านระบบออนไลน์ / E – Learning
ควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

• รูปแบบที่ 2 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4

เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการและรับทุนการศึกษาในปีสุดท้าย (1 ปี)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รูปแบบ


 • • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • • ไม่มีกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • • มีใจรักงานบริการ อดทน พร้อมที่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • • สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาการรับทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 1


 • • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดก็ได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 2


 • • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4
 • • ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • • เบี้ยเลี้ยงในวันทำงาน (*ขึ้นอยู่กับสถานที่และบริษัทที่ปฏิบัติงาน)
 • • เงินช่วยเหลือค่าที่พัก *เฉพาะกรณีที่มีการย้ายภูมิลำเนาเท่านั้นขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าปฏิบัติงาน
 • • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • • ค่ารักษาพยาบาล
 • • รายได้อื่นๆ เพิ่มเติมตามตำแหน่งงาน เช่น ค่าคอมมิชชั่น / ค่านั่งเครื่อง cashier
 • • ชุดทำงาน 3 ชุด/ปี
 • • โบนัส และการปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • • ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 • • การอบรมพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ
 • • ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด หลังสำเร็จการศึกษาบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำทันที
 • • อื่นๆ ตามแต่ละบริษัทพิจารณาเพิ่มเติม

ตำแหน่งงานและลักษณะงานที่เข้าฝึกปฏิบัติ


 • • พนักงานขายหน้าร้านและออนไลน์ (Sale Staff)
 • • พนักงานแคชเชียร์ (Cashier)
 • • พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service, Call Center)
 • • พนักงานแผนกความสวยความงาม (Beauty Therapist)
 • • พนักงานจัดเรียง/เติมสินค้า
 • • พนักงานคลังสินค้า
 • • พนักงานครัว (เบอเกอรี่, เสิร์ฟ, ครัวร้อน, บาริสต้า, ผู้ช่วยเชฟ)
INTERNSHIP PROGRAM


Bachelor’s Degree

Tech Internship

Now Open

 • • Web & Application Developer
 • • Business Analyst
 • • Cloud Engineer
 • • System Engineer
 • • QA/Tester
 • • Application Support
 • • Data Engineer
 • • Data science
 • • Bachelor's Degree in 3rd & 4th Year student or Master's Degree in Computer Engineering, Computer Science, MIS or any Technical related fields are preferred
 • • Able to work full-time (Mondays to Fridays, 8.30 – 18.00) for at least 3 months
 • • Silom
 • • Huamark

Bachelor’s Degree

Russian Translator Internship

Now Open

 • • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
 • • สามารถสื่อสารภาษารัสเซียและอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • • บุคคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารดี มีใจรักในการทำงานบริการ
 • • สามารถทำงานเป็นกะได้(ตามเวลาเปิด-ปิดห้าง)
 • • เบี้ยเลี้ยงวันละ 600 บาท/วัน
 • • ค่าที่พัก 3,000 บาท/เดือน (กรณีปฏิบัติงานที่สาขาต่างจังหวัด)
 • • ชุด Uniform
 • • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • • Samui

Bachelor’s Degree

Human Resources Internship

Now Open

 • • Talent Acquisition
 • • HR Business Partner
 • • Silom
 • • Huamark Town Center (Big C หัวหมาก)
 • • Currently a student in Bachelor's in Business Administration, Human Resources or other related fields
 • • Good coordination and time-management skills
 • • Good in English and Thai communication skills
 • • Microsoft PowerPoint and Microsoft Excel would be an advantage
 • • Creative, multi-tasking, well-organizedand details-oriented

Bachelor’s Degree

Beauty Therapist Internship

Now Open

 • • เพศหญิง บุคคลิกภาพดี
 • • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาแพทย์แผนไทย สุขภาพและความงาม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • • สามารถฝึกงานได้ต่อเนื่อง 6 เดือนขึ้นไป
 • • มีความรู้และทักษะในการนวดทรีตเมนต์
 • • มีทักษะการสื่อสารดี มีใจรักในงานด้านบริการ
 • • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ตามเวลาเปิด-ปิดห้าง)
 • • เงินเดือนประจำ
 • • Incentive/Commission
 • • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • • ชุด Uniforms
 • • ใบประกาศนียบัตร
 • • โอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำ
 • • Sirinrat Building (Rama4 Road)

Bachelor’s Degree

Data Engineering and Data Science Internship

Now Open

  Intern will be assigned in task related with data ingestion, data quality, and data support. He/ She will be part of the support team and will learn best practices and tools in data support.
 • • BS/MS/PhD in an IT, Mathematics, Science or Engineering discipline
 • • Knowledge in SQL and NoSQL databases through university curriculum or personal experience.
 • • Knowledge object-oriented/object scripting languages (JavaScript, Python, java, or others).
 • • Knowledge or any course with cloud platforms such as Google Cloud Platform and its tools and services.
 • • Knowledge of productivity tools such as G Suite, Git, Jira, Confluence.
 • • Knowledge in code versioning, code review and documentation.
 • • Openness to experimenting with new techniques and new ways of working.
 • • Excellent written and verbal communication skills (english).
 • • Central Silom Tower

Bachelor’s Degree

Network Engineering Internship

Now Open

 • • Respond to help desk issues
 • • Manage a computer lab
 • • Maintain an inventory of hardware
 • • Deploy and configure networking equipment
 • • Document configuration changes
 • • Evaluate and support data and infrastructure security efforts
 • • Analyze logs and monitor network status
 • • Support and troubleshoot email systems and voice over IP phone systems
 • • Install and configure software according to company policy
 • • Any year of Bachelor in computer science or computer engineering
 • • 2-3 months internship period
 • • Able to work 2 days per week.
 • • Central Silom Tower

Bachelor’s Degree

Chinese Translator Internship

Now Open

 • • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • • หากมีผลสอบระดับ HSK4 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • • บุคคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารดี มีใจรักในการทำงานบริการ
 • • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ตามเวลาเปิด-ปิดห้าง)
 • • มีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 600 บาท
 • • ค่าที่พัก 3,000 บาท/เดือน (กรณีปฏิบัติงานที่สาขาต่างจังหวัด)
 • • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • • มีสาขาให้เลือกปฎิบัติงาน ทั้งใน กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
 • • ประจำสาขา

Bachelor’s Degree

เปิดรับนักศึกษานักเรียน / นักศึกษาฝึกงานระยะสั้น ประจำสาขา

Now Open

 • ศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี สาขาการจัดการ การตลาด บริหารธุรกิจ คหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขยัน อดทน พร้อมปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ฝึกงานได้ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • เบี้ยเลี้ยงวันละ 380 - 420 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่)
 • ค่าที่พัก 2,500 บาท/เดือน (เกาะสมุย เกาะพะงัน 3,500/เดือน)
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • เครื่องแบบพนักงาน (Uniform)
 • วันหยุดประจำสัปดาห์ (ทำงานเป็นกะ 6 วัน/สัปดาห์)
 • • ประจำสาขา

Bachelor’s Degree

Chinese Translator Internship

Now Open

 • • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
 • • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • • หากมีผลสอบระดับ HSK4 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • • ผลสอบระดับ HSK4 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • • บุคคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารดี มีใจรักในการทำงานบริการ
 • • รายได้วันละ 600 บาท/วัน
 • • ค่าที่พัก 3,000 บาท/เดือน (กรณีปฏิบัติงานที่สาขาต่างจังหวัด)
 • • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • • กรุงเทพ
 • • ภูเก็ต
 • • พัทยา
 • • เชียงใหม่

Bachelor’s Degree

CMG Marketing Internship

Now Open

 • • Sales & Marketing
 • • E-commerce/Online
 • • 3rd or 4th year student in Business Administration, Communication Arts, Marketing, Economics, Finance or related field
 • • Strong interpersonal and organizational skills
 • • Positive attitude and willingness to learn
 • • Ability to work independently and as part of the team
 • • Ability to be flexible and work on multiple projects simultaneously
 • • Proficiency in Microsoft Office applications, Internet applications and social media platforms
 • • Must be able to commit to a 3-Months / more Internship.
 • • Excellent written and verbal communication skills (english)
 • • Sirinrat Building (Rama4 Road)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

High Vocational Certificate

ปิดรับอยู่ ณ ขณะนี้• รูปแบบที่ 1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช.3 หรือเทียบเท่า

เรียนผ่านระบบออนไลน์ / E – Learning
ควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รับทุนการศึกษาตั้งแต่ ปวส.1

• รูปแบบที่ 2 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)

เรียน ปวส. 1 ที่สถาบันการศึกษา และ ปวส.2 เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รับทุนการศึกษาตั้งแต่ ปวส.2

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รูปแบบ


 • • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • • ไม่มีกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • • มีใจรักงานบริการ อดทน พร้อมที่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • • สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาการรับทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 1


 • • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช.3 หรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดก็ได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 2


 • • กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)
 • • ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • • เบี้ยเลี้ยงในวันทำงาน (*ขึ้นอยู่กับสถานที่และบริษัทที่ปฏิบัติงาน)
 • • เงินช่วยเหลือค่าที่พัก *เฉพาะกรณีที่มีการย้ายภูมิลำเนาเท่านั้นขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าปฏิบัติงาน
 • • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • • ค่ารักษาพยาบาล
 • • รายได้อื่นๆ เพิ่มเติมตามตำแหน่งงาน เช่น ค่าคอมมิชชั่น / ค่านั่งเครื่อง cashier
 • • ชุดทำงาน 3 ชุด/ปี
 • • โบนัส และการปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • • ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 • • การอบรมพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ
 • • ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด หลังสำเร็จการศึกษาบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำทันที
 • • อื่นๆ ตามแต่ละบริษัทพิจารณาเพิ่มเติม
 • • พนักงานขายหน้าร้านและออนไลน์ (Sale Staff)
 • • พนักงานแคชเชียร์ (Cashier)
 • • พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service)
 • • พนักงานจัดเรียง/เติมสินค้า
 • • พนักงานคลังสินค้า
 • • พนักงานครัว (เบอเกอรี่, เสิร์ฟ, ครัวร้อน, บาริสต้า, ผู้ช่วยเชฟ)
 • • ช่างซ่อมบำรุงรักษา, ช่างไฟฟ้า (*เฉพาะผู้ที่ศึกษาในสายวิชาช่างไฟฟ้าหรือเกี่ยวข้องเท่านั้น)
ระดับปริญญาตรี

Bachelor’s Degree

ปิดรับอยู่ ณ ขณะนี้• รูปแบบที่ 1

เรียนผ่านระบบออนไลน์ / E – Learning
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 6 วัน/สัปดาห์

• รูปแบบที่ 2

เรียนที่สถานศึกษา 1 ปี และฝึกประสบการณ์ 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รูปแบบ


 • • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • • ไม่มีกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • • มีใจรักงานบริการ อดทน พร้อมที่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • • สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาการรับทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 1


 • • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดก็ได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 2


 • • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4
 • • ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • • เบี้ยเลี้ยงในวันทำงาน (*ขึ้นอยู่กับสถานที่และบริษัทที่ปฏิบัติงาน)
 • • เงินช่วยเหลือค่าที่พัก *เฉพาะกรณีที่มีการย้ายภูมิลำเนาเท่านั้นขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าปฏิบัติงาน
 • • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • • ค่ารักษาพยาบาล
 • • รายได้อื่นๆ เพิ่มเติมตามตำแหน่งงาน เช่น ค่าคอมมิชชั่น / ค่านั่งเครื่อง cashier
 • • ชุดทำงาน 3 ชุด/ปี
 • • โบนัส และการปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • • ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 • • การอบรมพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ
 • • ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด หลังสำเร็จการศึกษาบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำทันที
 • • อื่นๆ ตามแต่ละบริษัทพิจารณาเพิ่มเติม
 • • พนักงานขายหน้าร้านและออนไลน์ (Sale Staff)
 • • พนักงานแคชเชียร์ (Cashier)
 • • พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service, Call Center)
 • • พนักงานแผนกความสวยความงาม (Beauty Therapist)
 • • พนักงานจัดเรียง/เติมสินค้า
 • • พนักงานคลังสินค้า
 • • พนักงานครัว (เบอเกอรี่, เสิร์ฟ, ครัวร้อน, บาริสต้า, ผู้ช่วยเชฟ)INTERNSHIP PROGRAMTech Internship

ระดับปริญญาตรี

เปิดให้สมัครแล้ว

 • • Web & Application Developer
 • • Business Analyst
 • • Cloud Engineer
 • • System Engineer
 • • QA/Tester
 • • Application Support
 • • Data Engineer
 • • Data science
 • • Bachelor's Degree in 3rd & 4th Year student or Master's Degree in Computer Engineering, Computer Science, MIS or any Technical related fields are preferred
 • • Able to work full-time (Mondays to Fridays, 8.30 – 18.00) for at least 3 monthsRussian Translator Internship

ระดับปริญญาตรี

เปิดให้สมัครแล้ว

 • • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
 • • สามารถสื่อสารภาษารัสเซียและอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • • บุคคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารดี มีใจรักในการทำงานบริการ
 • • สามารถทำงานเป็นกะได้(ตามเวลาเปิด-ปิดห้าง)
 • • เบี้ยเลี้ยงวันละ 600 บาท/วัน
 • • ค่าที่พัก 3,000 บาท/เดือน (กรณีปฏิบัติงานที่สาขาต่างจังหวัด)
 • • ชุด Uniform
 • • วันหยุดประจำสัปดาห์Human Resources Internship

ระดับปริญญาตรี

เปิดให้สมัครแล้ว

 • • Talent Acquisition
 • • HR Business Partner
 • • Silom
 • • Huamark Town Center (Big C หัวหมาก)
 • • Currently a student in Bachelor's in Business Administration, Human Resources or other related fields
 • • Good coordination and time-management skills
 • • Good in English and Thai communication skills
 • • Microsoft PowerPoint and Microsoft Excel would be an advantage
 • • Creative, multi-tasking, well-organizedand details-oriented
Beauty Therapist Internship

ระดับปริญญาตรี

เปิดให้สมัครแล้ว

 • • เพศหญิง บุคคลิกภาพดี
 • • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาแพทย์แผนไทย สุขภาพและความงาม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • • สามารถฝึกงานได้ต่อเนื่อง 6 เดือนขึ้นไป
 • • มีความรู้และทักษะในการนวดทรีตเมนต์
 • • มีทักษะการสื่อสารดี มีใจรักในงานด้านบริการ
 • • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ตามเวลาเปิด-ปิดห้าง)
 • • เงินเดือนประจำ
 • • Incentive/Commission
 • • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • • ชุด Uniforms
 • • ใบประกาศนียบัตร
 • • โอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจำ
 • • Sirinrat Building (Rama4 Road)
Data Engineering and Data Science Internship

ระดับปริญญาตรี

เปิดให้สมัครแล้ว

  Intern will be assigned in task related with data ingestion, data quality, and data support. He/ She will be part of the support team and will learn best practices and tools in data support.
 • • BS/MS/PhD in an IT, Mathematics, Science or Engineering discipline
 • • Knowledge in SQL and NoSQL databases through university curriculum or personal experience.
 • • Knowledge object-oriented/object scripting languages (JavaScript, Python, java, or others).
 • • Knowledge or any course with cloud platforms such as Google Cloud Platform and its tools and services.
 • • Knowledge of productivity tools such as G Suite, Git, Jira, Confluence.
 • • Knowledge in code versioning, code review and documentation.
 • • Openness to experimenting with new techniques and new ways of working.
 • • Excellent written and verbal communication skills (english).
 • • Central Silom Tower
Network Engineering Internship

ระดับปริญญาตรี

เปิดให้สมัครแล้ว

 • • Respond to help desk issues
 • • Manage a computer lab
 • • Maintain an inventory of hardware
 • • Deploy and configure networking equipment
 • • Document configuration changes
 • • Evaluate and support data and infrastructure security efforts
 • • Analyze logs and monitor network status
 • • Support and troubleshoot email systems and voice over IP phone systems
 • • Install and configure software according to company policy
 • • Any year of Bachelor in computer science or computer engineering
 • • 2-3 months internship period
 • • Able to work 2 days per week.
 • • Central Silom Tower
Chinese Translator Internship

ระดับปริญญาตรี

เปิดให้สมัครแล้ว

 • • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • • หากมีผลสอบระดับ HSK4 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • • บุคคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารดี มีใจรักในการทำงานบริการ
 • • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ตามเวลาเปิด-ปิดห้าง)
 • • มีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 600 บาท
 • • ค่าที่พัก 3,000 บาท/เดือน (กรณีปฏิบัติงานที่สาขาต่างจังหวัด)
 • • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • • มีสาขาให้เลือกปฎิบัติงาน ทั้งใน กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
 • • ประจำสาขา
นักศึกษานักเรียน / นักศึกษาฝึกงานระยะสั้น ประจำสาขา

ระดับปริญญาตรี

เปิดให้สมัครแล้ว

 • ศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี สาขาการจัดการ การตลาด บริหารธุรกิจ คหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขยัน อดทน พร้อมปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ฝึกงานได้ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • เบี้ยเลี้ยงวันละ 380 - 420 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่)
 • ค่าที่พัก 2,500 บาท/เดือน (เกาะสมุย เกาะพะงัน 3,500/เดือน)
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • เครื่องแบบพนักงาน (Uniform)
 • วันหยุดประจำสัปดาห์ (ทำงานเป็นกะ 6 วัน/สัปดาห์)
 • • ประจำสาขา

Chinese Translator Internship

ระดับปริญญาตรี

เปิดให้สมัครแล้ว

 • • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
 • • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • • หากมีผลสอบระดับ HSK4 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • • ผลสอบระดับ HSK4 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • • บุคคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารดี มีใจรักในการทำงานบริการ
 • • รายได้วันละ 600 บาท/วัน
 • • ค่าที่พัก 3,000 บาท/เดือน (กรณีปฏิบัติงานที่สาขาต่างจังหวัด)
 • • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • • กรุงเทพ
 • • ภูเก็ต
 • • พัทยา
 • • เชียงใหม่

CMG Marketing Internship

ระดับปริญญาตรี

เปิดให้สมัครแล้ว

 • • ก Sales & Marketing
 • • E-Commerce/Online
 • • 3rd or 4th year student in Business Administration, Communication Arts, Marketing, Economics, Finance or related field
 • • Strong interpersonal and organizational skills
 • • Positive attitude and willingness to learn
 • • Ability to work independently and as part of the team
 • • Ability to be flexible and work on multiple projects simultaneously
 • • Proficiency in Microsoft Office applications, Internet applications and social media platforms
 • • Must be able to commit to a 3-Months / more Internship.
 • • Excellent written and verbal communication skills (english)
 • • Sirinrat Building (Rama4 Road)
แกลอรี่