SCHOLARSHIP PROGRAM & INTERNSHIP PROGRAM

are supported by Central Group through cooperation with educational institutions. The programs enhance and promote youths’ capability and prepare them to be a significant force to drive the national economic growth. Moreover, the youths will get benefits and opportunities as a part of Central Group family.

SCHOLARSHIP PROGRAM INTERNSHIP PROGRAM
SCHOLARSHIP PROGRAM & INTERNSHIP PROGRAM

are supported by Central Group through cooperation with educational institutions. The programs enhance and promote youths’ capability and prepare them to be a significant force to drive the national economic growth. Moreover, the youths will get benefits and opportunities as a part of Central Group family.

SCHOLARSHIP PROGRAM INTERNSHIP PROGRAMHigh Vocational Certificate

Dual Vocational Education (DVE)

Jan 2022 - Apr 2022

• รูปแบบที่ 1

เรียนผ่านระบบออนไลน์ / E – Learning
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 6 วัน/สัปดาห์

• รูปแบบที่ 2

เรียนที่สถานศึกษา 1 ปี และฝึกประสบการณ์ 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รูปแบบ


 • • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 1


 • • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 • • สาขาที่เปิดรับ: การตลาด

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 2


 • • กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 (ปวส.)
 • • สาขาที่เปิดรับ: การจัดการธุรกิจค้าปลีก, การตลาด, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, โลจีสติกส์, ภาษาอังกฤษ,จีน, อาหารและโภชนาการ, คหกรรม, การโรงแรม, ช่างไฟฟ้า *วิทยาลัยในความร่วมมือเท่านั้น
 • • ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • • ปฎิบัติงานจริงกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล
 • • เบี้ยเลี้ยง *ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าฝึกปฏิบัติงานกำหนดไว้เท่านั้น
 • • เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
 • • คอมมิชชั่น / ค่านั่งเครื่องแคชเชียร์
 • • โบนัสและการปรับฐานรายได้
 • • ค่ารักษาพยาบาล
 • • เงินช่วยเหลือที่พัก*
 • • การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพ
 • • มีโอกาสรับทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี
 • • สวัสดิการครอบครัวเซ็นทรัล อาทิ เครื่องแบบพนักงาน ส่วนลดการซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย ห้องคาราโอเกะและอื่นๆอีกมากมาย
Bachelor’s Degree

Bachelor’s Degree

Jan 2022 - Apr 2022

• รูปแบบที่ 1

เรียนผ่านระบบออนไลน์ / E – Learning
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 6 วัน/สัปดาห์

• รูปแบบที่ 2

เรียนที่สถานศึกษา 1 ปี และฝึกประสบการณ์ 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 1


 • • เป็นนักศึกษาระดับ ปวส ( รับเฉพาะผู้ที่มีวุฒิ ปวส.)
 • • สาขาวิชาที่เปิดรับ การตลาด / การจัดการธุรกิจค้าปลีก / การจัดการ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์ อาหารและโภชนาการ / อุตสาหกรรมการบริการ / การโรงแรม / ภาษาจีน และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • • สุขภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือที่ที่บริษัทกำหนดได้ตลอดระยะเวลาการฝึก
 • • ผู้เรียนจะปฏิบัติงานกับบริษัทต่อเนื่องหลังจบการศึกษา เป็นระยะเวลา 0.5 เท่า ของระยะเวลาที่รับทุน หากผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนทุนการศึกษาเต็มจำนวน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 2


 • • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4
 • • สาขาวิชาที่เปิดรับ การตลาด / การจัดการธุรกิจค้าปลีก / การจัดการ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์ อาหารและโภชนาการ / อุตสาหกรรมการบริการ / การโรงแรม / ภาษาจีน และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • • สุขภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือที่ที่บริษัทกำหนดได้ตลอดระยะเวลาการฝึก
 • • ผู้เรียนจะปฏิบัติงานกับบริษัทต่อเนื่องหลังจบการศึกษา เป็นระยะเวลา 0.5 เท่า ของระยะเวลาที่รับทุน หากผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนทุนการศึกษาเต็มจำนวน
 • • ทุนการศึกษาเต็มจำนวนในปีที่เข้าฝึกงาน
 • • ปฎิบัติงานจริงกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล
 • • เบี้ยเลี้ยง *ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าฝึกปฏิบัติงานกำหนดไว้เท่านั้น
 • • เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
 • • คอมมิชชั่น / ค่านั่งเครื่องแคชเชียร์
 • • โบนัสและการปรับฐานรายได้
 • • ค่ารักษาพยาบาล
 • • เงินช่วยเหลือที่พัก*( เฉพาะนักศึกษาจากต่างจังหวัดปฏิบัติงานในกทม.)
 • • การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพ
 • • สวัสดิการครอบครัวเซ็นทรัล อาทิ เครื่องแบบพนักงาน ส่วนลดการซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย และอื่นๆอีกมากมาย
 • • ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น


Bachelor’s Degree

SMART GEN

To be opened

 • • Business Development
 • • Information Technology
 • • Marketing
 • • Mechandising
 • • Operations
 • • Human Resources
 • • Data Analytics
 • • นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 • • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • • สามารถเข้าฝึกปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
 • • ค่าเบี้ยเลี้ยง *ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าฝึกปฏิบัติงานกำหนดไว้เท่านั้น
 • • ประกันอุบัติเหตุ
 • • กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายDual Vocational Education (DVE)

High Vocational Certificate

Jan 2022 - Apr 2022• รูปแบบที่ 1

เรียนผ่านระบบออนไลน์ / E – Learning
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 6 วัน/สัปดาห์

• รูปแบบที่ 2

เรียนที่สถานศึกษา 1 ปี และฝึกประสบการณ์ 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รูปแบบ


 • • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 1


 • • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 • • สาขาที่เปิดรับ: การตลาด

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 2


 • • กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 (ปวส.)
 • • สาขาที่เปิดรับ: การจัดการธุรกิจค้าปลีก, การตลาด, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, โลจีสติกส์, ภาษาอังกฤษ,จีน, อาหารและโภชนาการ, คหกรรม, การโรงแรม, ช่างไฟฟ้า *วิทยาลัยในความร่วมมือเท่านั้น
 • • ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • • ปฎิบัติงานจริงกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล
 • • เบี้ยเลี้ยง *ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าฝึกปฏิบัติงานกำหนดไว้เท่านั้น
 • • เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
 • • คอมมิชชั่น / ค่านั่งเครื่องแคชเชียร์
 • • โบนัสและการปรับฐานรายได้
 • • ค่ารักษาพยาบาล
 • • เงินช่วยเหลือที่พัก*
 • • การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพ
 • • มีโอกาสรับทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี
 • • สวัสดิการครอบครัวเซ็นทรัล อาทิ เครื่องแบบพนักงาน ส่วนลดการซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย ห้องคาราโอเกะและอื่นๆอีกมากมาย
Bachelor’s Degree

Bachelor’s Degree

Jan 2022 - Apr 2022• รูปแบบที่ 1

เรียนผ่านระบบออนไลน์ / E – Learning
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 6 วัน/สัปดาห์

• รูปแบบที่ 2

เรียนที่สถานศึกษา 1 ปี และฝึกประสบการณ์ 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 1


 • • เป็นนักศึกษาระดับ ปวส ( รับเฉพาะผู้ที่มีวุฒิ ปวส.)
 • • สาขาวิชาที่เปิดรับ การตลาด / การจัดการธุรกิจค้าปลีก / การจัดการ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์ อาหารและโภชนาการ / อุตสาหกรรมการบริการ / การโรงแรม / ภาษาจีน และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • • สุขภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือที่ที่บริษัทกำหนดได้ตลอดระยะเวลาการฝึก
 • • ผู้เรียนจะปฏิบัติงานกับบริษัทต่อเนื่องหลังจบการศึกษา เป็นระยะเวลา 0.5 เท่า ของระยะเวลาที่รับทุน หากผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนทุนการศึกษาเต็มจำนวน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูปแบบที่ 2


 • • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4
 • • สาขาวิชาที่เปิดรับ การตลาด / การจัดการธุรกิจค้าปลีก / การจัดการ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์ อาหารและโภชนาการ / อุตสาหกรรมการบริการ / การโรงแรม / ภาษาจีน และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • • สุขภาพดี มีใจรักงานบริการ
 • • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือที่ที่บริษัทกำหนดได้ตลอดระยะเวลาการฝึก
 • • ผู้เรียนจะปฏิบัติงานกับบริษัทต่อเนื่องหลังจบการศึกษา เป็นระยะเวลา 0.5 เท่า ของระยะเวลาที่รับทุน หากผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนทุนการศึกษาเต็มจำนวน
 • • ทุนการศึกษาเต็มจำนวนในปีที่เข้าฝึกงาน
 • • ปฎิบัติงานจริงกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล
 • • เบี้ยเลี้ยง *ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าฝึกปฏิบัติงานกำหนดไว้เท่านั้น
 • • เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
 • • คอมมิชชั่น / ค่านั่งเครื่องแคชเชียร์
 • • โบนัสและการปรับฐานรายได้
 • • ค่ารักษาพยาบาล
 • • เงินช่วยเหลือที่พัก*( เฉพาะนักศึกษาจากต่างจังหวัดปฏิบัติงานในกทม.)
 • • การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพ
 • • สวัสดิการครอบครัวเซ็นทรัล อาทิ เครื่องแบบพนักงาน ส่วนลดการซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย และอื่นๆอีกมากมาย
 • • ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น


SMARTGEN

Bachelor’s Degree

To be opened

 • • Business Development
 • • Information Technology
 • • Marketing
 • • Mechandising
 • • Operations
 • • Human Resources
 • • Data Analytics

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ


 • • นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 • • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • • สามารถเข้าฝึกปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
 • • ค่าเบี้ยเลี้ยง *ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เข้าฝึกปฏิบัติงานกำหนดไว้เท่านั้น
 • • ประกันอุบัติเหตุ
 • • กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
GALLERY