Share this Job
Apply now »

Senior Safety Officer

Job Function:  Security
Work Location:  Central Chaengwattana Tower
Company:  CFR

Job Purposes

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนด วางแผนพัฒนาและติดตามให้บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ปลอดภัย ปราศจากสภาพการณ์ และ/หรือ ความเสี่ยงอันจะส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

Key Roles and Responsibilities

 • สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ
 • ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในขั้นตอนการทำงาน
 • ดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุ และให้การสนับสนุนในกรณีเกิดเหตุร้ายแรงได้

Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ได้รับประกาศเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประมาณ 2-3 ปี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา
 • มีความกระตือรือร้น และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมเมื่อได้รับมอบหมาย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามาถพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและเขียน

Additional Information

Apply now »