Share this Job

Purchasing Manager

CRG
Central Silom Tower

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ควบคุมและดูแลการจัดหาจัดซื้อสินค้าสำหรับการ Launch Promotion ใหม่ ของทุกแบรนด์ให้ได้สินค้าที่มคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และอยู่ในงบประมาณ

- บริหารการจัดซื้อเพื่อให้เป็นไปตาม Marketing Calendar โดยทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด โลจิสติกส์ และ Supplier

- เป็นผู้ควบคุมและดูแลโครงการที่สรรหาวิธีการใหม่ ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ และลดต้นทุนให้กับบริษัท

- จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อและPresentation ต่าง ๆ รวมถึงโครงการพิเศษต่าง ๆ

- บริหารทีมงาน Data Center (Set up code, Maintain Supplier list, การออก PO)

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท  สาขาบริหารธุรกิจ หรือ Supply Chain หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์งานจัดซื้อเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร อย่างน้อย 7 ปี (ครอบคลุมสายงาน Food, Packaging และ  Food Equipment)

- มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานเจรจากับ Supplier ทั้งในไทยและต่างประเทศ

- มีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อ Food  และ Non food

- มีความรู้ความเข้าใจในการทำ Forecast สั่งสินค้า

Apply now »