Share this Job

Assistant Operations Manager(Food)

CRG
Central Silom Tower

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายทั้งหมดเทียบกับค่าที่ประมาณการณ์ไว้ และทำการพัฒนา ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สาขาสามารถสร้างยอดขายได้ตามที่กำหนด
 • วิเคราะห์และวางแผนควบคุมต้นทุนวัตถุดับอาหาร ร่วมกับทีม เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น และให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไข
 • ควบคุมต้นทุนแรงงานรวม (People Cost) ของสาขาและต้นทุนในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมานที่กำหนดไว้ รวมถึงการให้คำแนะนำในการจัดสรรกำลังคน ตลอดจนวิธีการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคให้เหมาะสมกับยอดขายและลักษณธของร้าน
 • ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตาม Action Plan ที่กำหนดไว้
 • ประสานงานความคืบหน้าและติดตามการตรวจวัดผลการปฏิบัติงานและการตรวจด้านคุณภาพและบริการของสาขาให้เป็นไปตามมาตราฐานและให้คำแนะนำการปรับปรุงแก้ไข
 • ประสานงานกับฝ่ายฝึกอบรม ในการพัฒนาทักษะของพนักงานฝ่านปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน
 • ติดตามและดูแลงานของหน่วยงานสนับสนุนฝ่าบปฏิบัติการ (Operations Support) ทั้งในส่วนงานโครงการ (Project) งานซ่อมบำรุง งานระบบ IT Support และระบบงาน Inventory ให้การดำเนินการสอดคล้องกับแผนการเปิดสาขาใหม่ การปิดสาขา การ Renovate และ การ Relocate สาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆแก่สาขา
 • ประสานงานกับฝ่ายงานสนับสนุนต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการและอุปสรรคต่อการขายสินค้า
 • ถ่ายทอดความรู้ใหม่ตามสถานณการปัจจุบัน ทั้งในแง่สภาพเศรษฐกิจ สถาณการณ์ของคู่แข่งให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงาน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 •  ชาย / หญิง  อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านบริหารธุรกิจ/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการด้านงานร้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • ประสบการในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • หากมีประสบการด้านฝ่ายปฎิบัติการร้านอาหารญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply now »
Find similar jobs: