Share this Job

Area Manager(Food)

CRG

หน้าที่และความรับชอบ:

 

 • ศึกษาตลาด เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งเรื่องความต้องการของลูกค้า ยอดขาย กำไร และกำลังคนที่เปลี่ยนไป
 • วิเคราะห์สถานการณ์ และผลการดำเนินงานในปัจจุบันทั้งด้านยอดขายกำไร และต้นทุนเพื่อดูว่าแต่ละร้านควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาเรื่องใดบ้าง
 • ตั้งเป้าหมายร่วมกันกับRegion Coach ทั้งเป้าหมายระยะยาว เช่น กำลังคน การสร้างคน การวางระบบการทำงานที่เข้มแข็ง และเป้าหมายระยะสั้น เช่น ยอดขาย มาตรฐานต่างๆ เป็นต้น
 • วางแผนกำลังคนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ บริหารจัดการและเตรียมกำลังคนสำหรับร้านที่มีการปรับปรุง/เปิดใหม่
 • วางแผนการปฏิบัติงาน(Action Plan) ของเขตที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้แคมเปญทางการตลาดและเครื่องมือต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • สื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงานของเขตอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก RGM เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และบรรยากาศการทำงานแบบ Teamwork
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกร้านปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆอย่างถูกต้องเคร่งครัด เช่น มาตรฐานความปลอดภัย สุขลักษณะความสะอาด Food Safety ฯลฯ โดยการAudit ร้านอย่างสม่ำเสมอ
 • สามารถให้คำแนะนำกับ RGM ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 • ฝึกอบรมและสอนงานทีมผู้จัดการร้านในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง(Bench Plan)อย่างชัดเจน และปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด
 • วางแผนการเก็บรักษาคนเก่ง ได้อย่างมีความสุข และสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง
 • เป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบทีมเวิร์ค และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เน้นการมีผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม(High Performance Culture) และชื่นชมเมื่อทีมงานปฏิบัติงานได้ดี

คุณสมบัติ

 • ชาย/ หญิง อายุ 28-38 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา 
 • มีประสบการณ์ Area Manager อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการร้านอาหาร อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านร้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

Apply now »
Find similar jobs: